שיעור 4 - lección cuatro

 

 

אוצר מילים  Vocabulario 4

 

 

Los mandatos

הפקודות (ציווי)

 

el director/ la directora

המנהל/ המנהלת

abra(n)

פתח/ פתחו

 

 

 

camine(n)

לך/ לכו

 

los cosas

הדברים

cierre(n)

סגור/ סגרו

 

el examen

הבחינה

corra(n)

רוץ/ רוצו

 

las instrucciones

ההוראות

déme/ denme

תן לי/ תנו לי

 

el lápiz

העפרון

dé  una vuelta/
d
en una vuelta

הסתובב/
הסתובבו


 

el libro

הספר

escriba(n)

כתוב/ כתבו

 

la música

המוזיקה

escuche(n)

הקשב/ הקשיבו

 

el número

המספר

estudie(n)

למד/למדו

 

la pizzara

הלוח

levante(n)
   la mano

הרם/הרימו
(את) היד

 

la puerta

הדלת

lea(n)

קרא/ קראו

 

la tarea

השיעורי בית

mire(n)
   a la derecha
   a la izquierda

הבט/ הביטו
ימינה
שמאלה

 

 

 

póngase/ pónganse
   de pie

עמוד/
עמדו
 

 

Los verbos

הפעלים

salte(n)

קפוץ / קפצו

 

habla

(הוא) מדבר/ (היא) מדברת

saque(n)

הוצא/הוציאו

 

 

 

señale(n)

הצבע/ הצביעו

 

Palabras Útiles

מילים שימושיות

Siénte/ siéntense

שב/
שבו

 

a

אל

 

 

 

su/
sus

שלו/ שלה (שייכות)

La escuela

הבית ספר

 

todos

כל/הכל

la banda

התזמורת

 

mira

(הוא) מביט/ (היא) מביטה

 

* הסוגריים לאחר המילה מציינים את צורת הרבים של המילה. כלומר המילה abra תופיע ברבים כ-abran.

 

 

תרגילים – ejercicios

 

1. Escoge el mandato apropiado para cada dibujo
    בחר בפקודה הנכונה לכל איור

 

 

1. a. Lean el libro
    b. Escuchen la música
    c. Miren la pizzara

 

2. a. Escriba su nombre en la pizzara

    b. Cierre el libro
    c. Abra la puerta

 

3. a. Déme la tarea
    b. Saque un lápiz
    c. Levante la mano

 

4. a Señale la puerta
    b. Abra el libro
    c. Levante el lápiz

 

 

 

 

2. Busca el dibujo apropiado para cada mandato
    מצא את האיור המתאים לכל פקודה

 

 

1. ¡Corran!

2.¡Pónganse de pie!

3. ¡Miren a la derecha!
4. ¡Miren a la izquierda!
5. ¡Den una vuelta!

6. ¡Caminen a la derecha!
7. ¡Salten!